Home page   Site search   Site index

Istwa a nan tout Bib la te di nan yon sèl paj

A one-page summary of the story-line of the Bible in Haitian Creole (Kreyol Aysin)

Nan konmasman, Bondié kréye tout bagay. Premye moun sou laté, Adan ak Eve, te dézobéyi Bondié. Konsa péché antre nan lemon, min nan minm le-a, Bondié té promet youn sové (Jénéz 3,15).

Nan chapit 12 liv Jénéz la Bondié té fe youn gro pa avan nan akomplisman promes-li. Li te rélé Abram. Ségnè té di Abram «Grémési ou, tout nasion sou latè va jouinn bénèdiksion.»

Anpil tan apre, pitit pitit Abram tonbe nan ésklavité nan péyi Léjip. Bondié rélé Moyiz pou délivré pèp li-a anba ésklavité. Lè Moyiz mori, Jozié té pran plas li alatèt pèp Izrayèl la. Sé Jozié ki fe yo maché pran péyi Kanaran an pou yo.

Mouri Jozié mouri, moun pèp Izrayèl yo pèdi tèt ansanm yo té gingnin dépi lè yo té soti kité pèyi Léjip la. Tout moun tap fè sa yo vlé nan péyi-a. Lè yo pa nan kont ak moun lòt nasion you, yo nan kont youn ak lòt. Pandan tan sa sé Jédéyon ak Samson ki té fè bagay moun té chonjé plis.

Ala fin péyi-a soti nan rign lésé grinnin sou tan jij-chèf yo pou-l antré nan rign tèt ansanm anba you sèl chèf, you roua. Premye roua se té Sayil. Dapré sa, té gingin David ak Salomon. Sé Salomon ki té bati tanp lan.

Le Salomon mouri, péyi-a te séparé fè dé kan: péyi Izrayèl la sou bò nò ak péyi Jida-a sou bò sid, you chak ak roua pa yo. Gin anpil gro profèt nan tan sa-a.

Istoua roua péyi Jida yo ak istoua roua péyi Izrayèl yo, pran dépi bò lanné 850 anvan Jézikri pou rivé nan lanné 721 konsa avan Jézikri, lè lavil Samari, kapital péyi Izrayèl la, tonbé nan min roua péyi Lasiri-a. Le nou rivé nan lanné 586 anvan Jézikri, lavil Jérisalèm, kapital péyi Jida-a, tonbé nan min roua péyi Babilòn lan ki dépòté roua-a, chèf yo ak tout gronèg yo ansanm ak tout fanmi yo lavil Babilòn.

Dapre 70 an konsa, roua péyi Pès la té bay you prémié group jouif otorizasion pou yo tounin nan péyi yo. Yo mété min nan travay pou rébati lavil Jérisalém avek Tanp lan.

Gin tan pasé 400 an, Jézi té fèt. Li grandi epi yo mété-l a lamo epi li lévé soti vivan nan lanmò. Li fè disip li yo ouè-l, li monte nan sièl. Sintéspri-a té vini youn jou Lapannkòt.

Avèk Pòl, Bon Nouvèl Kris la gayé nan tout zon bò lanmè Méditèrané-a, jouk li rivé lavil Ròm.

Nuvo testaman fini avek you séri vizion ak révélasion ki fome un bèl mésaj éspoua, kouraj ak kè pozé sa-a Labib la fèmin.

Haitian Creole is not my mother tongue. So, it is likely I have constructed awkward phrases and perhaps even made errors. Please email me with suggested corrections and improvements.

     -- Howard Culbertson


Pages on Haiti:   Accordions needed   Devotionals from Haiti   Feeding starving children   Haitian recipes   Ham radio thoughts: Haiti   The Kingdom strikes back: Signs of the Messiah at work in Haiti   Haitian Rara band   Haitian voodoo possession

10/40 Window explanation and map   Searching for God's will?   African martyr's commitment   Mission trip fundraising   Ten ways to ruin your mission tripNazarene Missions International resources

World missions course materials and syllabi

Cultural Anthropology    Introduction to Missions    Linguistics    Missions  Strategies   Modern Missionary  Movement (History of Missions)    Nazarene Missions   Church Health / Growth and  Christian Missions   Theology of  Missions   Traditional Religions    World Religions
 
  Top of page| My Home Page | Master List\Index| |SNU Missions Program |Scripture index

Howard Culbertson, 5901 NW 81st, Oklahoma City, OK 73132  |  Phone: 405-740-4149

Creative
Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. When you use this material, an acknowledgment of the source would be appreciated.